Obelisk Na Granicy Zaborów

Rok odsłonięcia

1936

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Pomnik upamiętnia moment przekroczenia granicy między zaborem rosyjskim a austriackim 6 sierpnia 1914 r. o godz. 9:45 przez Pierwszą Kompanię Kadrową Legionów Polskich. Liczący 144 osoby oddział wojskowy, otrzymał od Józefa Piłsudskiego zadanie wywołania antyrosyjskiego powstania w Kongresówce. Trasa marszu rozpoczętego z krakowskich Oleandrów wiodła w stronę Kielc.

Położenie

Michałowice (Komora), ul. Krakowska

Położenie względem otoczenia

Pomnik stoi we wsi Michałowice, położonej 15 km od Krakowa. Na granicy oddzielającej zabór rosyjski od austriackiego. Na miejscu dawnej komory celnej i posterunków granicznych, przy drodze E7.

Tekst inskrypcji

W tym miejscu na rozkaz komendanta Józefa Piłsudskiego Pierwsza Kompania Kadrowa Legionów Polskich 6 sierpnia 1914 roku, idąc w bój o honor i wolność ojczyzny, obaliła słupy graniczne byłych państw zaborczych

Ogólny opis

Pomnik posadowiony jest na kamiennym, kwadratowym podeście. Na jego szczycie umieszczono orła Związku Strzeleckiego, wykonanego z pińczowskiego wapienia. Stanowi on symbol przekreślenia granicy zaborów w dniu 6 sierpnia 1914 r. Obecny jest również w herbie Michałowic. Ma uniesione i rozpostarte skrzydła. Jego szpony opierają się na tarczy amazonek, na której znajduje się tarcza herbowa z literą „S”, oznaczającą „Strzelca”. Członkowie Związku Strzeleckiego nosili wizerunek tego orła na czapce – maciejówce.

Stan zachowania

Dobry

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Obelisk Na Granicy Zaborów powstał we wsi Michałowice z inicjatywy Związku Legionistów Polskich oraz Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Obie te organizacje ufundowały go z zebranych wśród członków składek. Autor projektu pozostał anonimowy. Odsłonięcie nastąpiło w 18. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1936 r. Całej uroczystości nadano wzniosłą i patriotyczną oprawę.  Wzięły w niej udział poczty sztandarowe Związku Strzeleckiego i michałowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Pocztom towarzyszyli także harcerze i uczestnicy corocznego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Obecni byli przedstawiciele władz administracyjnych, kościelnych i wyższa kadra dowódcza WP. Starosta, reprezentant wojewody krakowskiego, dr Władysław Wnęk przyjął raport oraz przeszedł przed kompanią honorową. Natomiast dr Władysław Stryjeński, legionista, który szlak bojowy zaczął w Pierwszej Kompanii Kadrowej, wygłosił podniosłe przemówienie. Wojskowa orkiestra odegrała hymn oraz pieśni legionowe. Na uroczystości zgromadzili się również mieszkańcy Michałowic oraz widzowie przybyli z Krakowa i Kielc.

Późniejsza historia

Obelisk Na Granicy Zaborów przetrwał wojnę i czasy powojenne bez żadnego uszkodzenia. W 2004 r. przesunięto go o kilka metrów i posadowiono na nowym postumencie, nieco dalej od szosy. Dzięki temu zwiększono bezpieczeństwo na trasie E-7 i zabezpieczono pomnik przed zniszczeniem. Wzmocniono go również stalowymi elementami, ubytki wypełniono zaprawą. Jednak były to tylko doraźne rozwiązania. Planowana jest jego całkowita renowacja. 

Współczesne znaczenie

Obelisk w Michałowicach niezmiennie upamiętnia niezwykle ważny dla legendy legionów Piłsudskiego moment, gdy Pierwsza Kompania Kadrowa pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego symbolicznie rozpoczęła walkę z rosyjskim zaborcą o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Z pomnikiem ściśle związana jest tradycja corocznego Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Wprawdzie pierwszy miał miejsce już w 1924 r. ale po wzniesieniu obelisku, stał się on ważnym elementem tego przedsięwzięcia. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zakazały marszu. Jego tradycję odnowili w 1981 r. jeszcze żyjący legioniści oraz młodzi działacze „Solidarności” i Konfederacji Polski Niepodległej. Od tego momentu uczestnicy marszu każdego roku zatrzymują się pod pomnikiem. Kiedy piechurzy docierają do obelisku biorą udział w uroczystym apelu. Ceremonię wieńczy piknik, konkursy historyczne, zawody sportowe, gry terenowe, koncerty. Pomimo swej lokalizacji Obelisk Na Granicy Zaborów stał się ważnym miejscem pamieci dla osób utożsamiajacych się z tradcyją niepodległościową i pisłudczywkowską, a także lokalną atrakcją turystyczną.

Położenie


146 Krakowska
Michałowice, małopolskie.
Polska ,32-091